Focus A Doel en realiteit

Om de competentiegroei op vlak van inclusieve leeromgevingen te versterken, neemt het professionaliseringstraject  achtereenvolgens drie aspecten in de focus. Focus A: Doel en realiteit: scherp…

Deze werkvorm is bedoeld om na te gaan wat er in de realiteit van je school- en klaspraktijk meespeelt  op vlak van diversiteit en samenwerking. Wat betekenen inclusie, diversiteit en verbindend same…

De gespreksstarters helpen een dialoog op gang brengen over diversiteit en inclusie.  Leerkrachten verkennen wat ze kunnen doen met het potentieel in hun klas. Zo ontdekken ze dat diversiteit niet mo…

Deze werkvorm is bedoeld om je sterktes als inclusieve leerkracht in kaart te brengen. Je verkent een moment, aspect of situatie waar omgaan met diversiteit en/of verbindend samenwerken goed lukt(e).…

Deze werkvorm is bedoeld om je competenties voor inclusie onder de loep te nemen. Van daaruit kan je bepalen waarin je nog wil groeien om meer inclusief te werken. Met de competentieloep schat je in …

Deze werkvorm is bedoeld om in beeld te brengen hoe je acties bijdragen aan een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen. Hiervoor ga je aan de slag met beeldmateriaal van je klaspraktijk. Onderz…

Deze werkvorm helpt je om datgene wat je wil leren of bereiken om meer inclusief te werken, concreet te maken. We weten immers dat het beter werkt om een doel te realiseren als je het toekomstbeeld z…

Deze werkvorm sluit aan bij focus A ‘Doel en realiteit’ en is bedoeld om zicht te krijgen op je opvattingen en visies rond inclusie en diversiteit aan de hand van videoclips. Door met collega’s hiero…

Het e-PIC video-instrument geeft inzicht in de manier waarop (student-)leerkrachten inclusieve leeromgeving creëren. Met andere woorden, hoe de leerkracht in de klas omgaat met verschillen tussen lee…

Onderstaande werkvormen kunnen inspireren om elkaar beter te leren kennen en de diversiteit in je groep te verkennen.

Hoe versterken we onze competenties als inclusieve leerkracht? Hoe past dat bij onze kijk op inclusie, diversiteit en samenwerking? Bijeenkomst (kern)team in een traject van professionele ontwi…

Hoe krijgen we scherp voor ogen wat we in een inclusieve leeromgeving willen bereiken? Hoe komen we tot een eerste stap of actie? Bijeenkomst (kern)team in een traject van professionele ontwikk…

Opdat je maximaal eigenaar blijft van wat je leert, helpt het als ieder voor zichzelf bijhoudt wat je tijdens de bijeenkomsten van het professionaliseringstraject leert. Om dat te structureren, ontwi…

Op basis van het professionaliseringstraject voor leerkrachten, ontwikkelden we een traject voor toekomstige leerkrachten van 4 modules waarvoor idealiter telkens 3u voorzien wordt. Ook hierin kan je…

Focus B Hulpbronnen en acties

Om de competentiegroei op vlak van inclusieve leeromgevingen te versterken, neemt het professionaliseringstraject  achtereenvolgens drie aspecten in de focus. Focus A: Doel en realiteit: scherp…

Deze werkvorm helpt je om te verkennen welke hulpbronnen je kan benutten om inclusieve leeromgevingen te creëren. Inspiratie en hulpbronnen gericht op kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen is …

Hoe kunnen we door de ogen van kinderen en ouders naar inclusie in de klaspraktijk kijken? Hoe benutten we hun stem om onze acties te verbreden? Bijeenkomst (kern)team in een traject van profes…

Deze werkvorm is bedoeld om je sociaal netwerk in kaart te brengen en helpt je om een krachtig netwerk uit te bouwen in functie van inclusie. Samenwerking en het hebben van een krachtig netwerk zijn …

De netwerkthermometer kan helpen om te meten hoe warm of koud de temperatuur van de samenwerking is. Het brengt in beeld hoe sterk het netwerk is en waar er nog kansen liggen.

Deze werkvorm helpt je om doelgericht op zoek te gaan naar kennis en inspiratie in het kenniscentrum van Potential. Samen met ervaren leerkrachten, scholen, docenten, begeleiders en wetenschappers on…

Deze werkvorm helpt je stilstaan bij een kritische vriend en hoe je die best kan kiezen. Onderzoek geeft aan dat het ondersteunend werkt voor mensen die iets willen veranderen of vernieuwen in hun pr…

Deze werkvorm helpt je om je in te leven in het perspectief van ouders en leerlingen op een inclusieve leeromgeving. Wanneer het gaat over inclusieve leeromgevingen wordt de stem van ouders en leerli…

Deze werkvorm helpt je om stil te staan bij je eigen overtuigingen. Welke van je eigen gedachten helpen of hinderen je om een inclusieve leeromgeving te creëren? In welke mate bots je op overtuiginge…

Wie of wat kan ons inclusieve leeromgevingen helpen creëren? Hoe vinden we hulpbronnen gericht op ons doel en onze acties? Bijeenkomst (kern)team in een traject van professionele ontwikkeling …

Hoe dragen onze acties in de praktijk bij aan een inclusieve leeromgeving? Welke vervolgacties kunnen we ondernemen? Wie of wat kan ons daarbij ondersteunen? Bijeenkomst (kern)team in een traje…

Anouk de Wit en Mia van Muiswinkel zijn beide leerkracht in het lager onderwijs en deden onderzoek met als titel: ‘ Handelingsgericht werken in het Nederlandse Basisonderwijs. Zichtbaar voor alle par…

Op basis van het professionaliseringstraject voor leerkrachten, ontwikkelden we een traject voor toekomstige leerkrachten van 4 modules waarvoor idealiter telkens 3u voorzien wordt. Ook hierin kan je…

Een van de secundaire scholen uit het Potential-traject werkte rond differentiatie. Vanuit de idee dat iedereen daar al mee bezig was, inventariseerden zij de activerende werkvormen die ze al toepast…

Inclusie waarmaken is het doel dat vooropstaat. De wereld van diversiteit is de laatste jaren grondig veranderd. De volgende werkvorm geeft je inzicht op de veranderingen en de impact op de school/ k…

Deze werkvorm is bedoeld om je klaspraktijk onder de loep te nemen. Vanuit het onderzoek 'Inclusief onderwijs en schoolontwikkeling in het secundair onderwijs'  (De Vroey, 2016) werd een kijkwijzer o…

Focus C Verbreding en verankering​

Om de competentiegroei op vlak van inclusieve leeromgevingen te versterken, neemt het professionaliseringstraject  achtereenvolgens drie aspecten in de focus. Focus A: Doel en realiteit: scherp…

Wat leerden we van onze acties gericht op inclusieve leeromgevingen? Hoe kunnen we dat delen met collega’s in ons breder schoolteam? Bijeenkomst (kern)team in een traject van professionele ontw…

Om effectief tot diepgang in je gesprekken te komen, is het nodig je coachende vaardigheden consequent toe te passen. De volgende werkvorm geeft een leidraad om de vaardigheden doelgericht in te zett…

Als je doelgericht gewerkt hebt aan eigen doelen in functie van inclusieve leeromgevingen, is het de moeite waard om je successen samen met collega’s en andere betrokkenen te vieren… Tegelijk stopt j…

‘Hoe blikken we terug op onze inclusieve competentiegroei? Hoe blikken we vooruit naar verdere doelen en acties?’ Bijeenkomst (kern)team in een traject van professionele ontwikkeling Gericht …

Een overzicht van alle werkvormen die zijn terug te vinden op het platform. 

Op 28 november 2019 ging de slotconferentie door van het Potential-Project. Hier kan je de slides vinden van de presentaties.  

‘Hoe kijk je als school naar inclusie, diversiteit en samenwerking? Hoe deel je kennis, inzichten en ervaringen voor een inclusieve klaspraktijk met collega’s? Hoe haal je daar inspiratie uit om als …

Deze werkvorm is bedoeld om met je schoolteam stil te staan bij hoe jullie naar inclusie kijken. Met deze werkvorm kan je op schoolniveau werken aan visieontwikkeling rond diversiteit en inclusie om …

Samen met ervaren leerkrachten, scholen, docenten, begeleiders en wetenschappers ontwikkelde Potential een online kenniscentrum. Daar vind je informatie en bronnen rond kernthema’s om de ‘Power to te…